Gestió de manteniment dels edificis d’habitatges

La cultura del manteniment dels edificis actualment es troba poc arrelada en el nostre entorn. La tendència actual és la d’actuar de manera correctiva reparant quan sorgeix un problema, de tal manera que el cost d’aquestes actuacions supera en la majoria dels casos el cost que hauria suposat la realització d’una bona gestió del manteniment. Podem concloure per tant, que la correcta gestió del manteniment dels nostres edificis per mitjà de inspeccions periòdiques i les actuacions de manteniment segons un programa prèviament establert comporta beneficis i estalvis que a la llarga repercuteixen favorablement a la propietat.

Què és la gestió del manteniment ARCtècnic

El servei que oferent ARCtècnic arquitectura tècnica està pensat per facilitar la gestió del manteniment de l’edifici i consisteix en la redacció d’un Informe-Dossier que pretén ser una eina fàcil de consultar per a l’administrador de la finca.

En aquest document es determina quines són les necessitats de l’immoble i no només aquelles que representin deficiències com fa la ITE. Un cop definides aquestes necessitats, establim una planificació detallada de totes les actuacions de manteniment, ja siguin correctives (reparacions) com preventives, de manera que l’edifici es trobi sempre “al dia” en quan al seu estat de conservació, evitant en la mesura possible l’aparició d’imprevistos que poden desajustar els pressupostos de la comunitat. 

El resultat final esdevé un dossier de permet a l’administrador preveure quines són les accions caldrà realitzar i en quin moment del calendari. 

Aquest treball es pot complementar, si la comunitat ho desitja, amb propostes que permetin aconseguir millors condicions en quan a confort, estalvi energètic, accessibilitat o habitabilitat en general, efectuant un estudi complert de l’immoble i proposant les actuacions més viables que es poden realitzar.