Des d’ARCtècnic arquitectura tècnica desenvolupem treballs de direcció d’obra i de redacció de projectes per a determinades obres de construcció i rehabilitació, així com altres treballs relacionats amb el sector de la construcció.

Direccions d’obra
 • Direcció d’execució material
 • Control de qualitat dels materials

Seguretat i salut

 • Estudi / estudi bàsic de seguretat i salut
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Pla de seguretat i salut
 • Assessorament en matèria de seguretat i salut

Projectes

 • Rehabilitació i reparació d’edificis
 • Piscines
 • Coberts, garatges, porxos.. etc.
 • Enderrocs
 • Bastides
Col·laboracions tècniques
 • Elaboració d’amidaments i pressupostos
 • Desenvolupament de projectes
 • Treballs de delineació de plànols

Gestió

 • Gestió i contractació d’industrials
 • Control de costos i temps
 • Llibre de l’Edifici
 • Manual d’ús i manteniment de l’edifici
 • Informes i memòries valorades
 • Assessorament tècnic en general

Aixecaments i delineació

 • Aixecaments planimètrics i topogràfics de terrenys
 • Aixecament d’edificis amb delineació de plànols.