Organismes

Col·legi d’Aparelladors i d’Arquitectes Tècnics de Girona
www.aparellador.cat

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC
www.itec.es

Administració

Consulta de Planejaments Urbanístics de Catalunya
Registre de Planejament de Catalunya

Consulta d’informació cadastral d’accés lliure
Oficina Virtual del Cadastre

Informació sobre les Cèdules d’Habitabilitat
www.gencat.cat/Cèdules

Informació sobre les Inspeccions Tècniques dels Edificis
www.gencat.cat/ITE’s

Informació sobre la Certificació d’Eficiència Energètica en Edificis Existents
www.gencat.cat/Certificacioernergetic

Empreses

Organisme de Control Tècnic en l’àmbit de l’assegurança desenal
www.IndycceOCT.com

Societat de Taxacions (homologada pel Banc d’Espanya)
www.valmesa.es

Energies renovables

Institut Català d’Energies Renovables
ICAEN

Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia
IDAE

Altres adreces d’interès

Web de divulgació de la ciència acústica
www.acusticAweb.com