Qui és l’Aparellador-Arquitecte tècnic? 

Les atribucions de l’Arquitecte Tècnic, abans anomenat Aparellador, queden ben definides en la Llei d’Ordenació de l’Edificació 38/1999 (LOE), on es regula entre d’altres aspectes, el procés edificatiu i les obligacions i responsabilitats dels agents que hi intervenen.

La nostra principal atribució és la Direcció d’execució d’obra. Integrats dins la direcció facultativa, realitzem la direcció de l’execució material de l’obra, controlant-ne la correcta construcció i qualitat. També desenvolupem treballs com a projectistes i/o directors d’obra en determinades obres de nova construcció i rehabilitació. Per altra banda, com a principals coneixedors del procés constructiu, també desenvolupem les funcions relacionades amb la Seguretat i Salut a les obres de construcció.

Els Arquitectes Tècnics també podem desenvolupar tots els serveis que es poden requerir en la gestió del patrimoni immobiliari, com poden ser, valoracions immobiliàries, aixecaments topogràfics, delineació de plànols, certificats, informes… etc. La nostra versatilitat ens permet realitzar suport i assessorament tècnic a promotors, constructors, arquitectes i particulars.

Serveis

Els serveis que oferim des d’ARCtècnic arquitectura tècnica engloben el desenvolupament de tot tipus de treballs relacionats amb les obres de construcció, així com tots els treballs relacionats amb la gestió del patrimoni des de la vessant de l’Arquitectura tècnica.