Certificat d’Aptitud de l’Edifici

És el document emès per la Generalitat que acredita que un edifici d’ús residencial ha estat sotmès a la Inspecció Tècnica de l’Edifici.

Per al seu tràmit, cal que un tècnic competent efectuï una inspecció a l’edifici i un informe on es defineixin les deficiències localitzades i la seva qualificació en funció de la gravetat de les mateixes. Aquestes deficiències determinaran la vigència del certificat tramitat, que serà de 10 anys en cas de falta de deficiències o deficiències lleus o de 3 anys en cas de deficiències greus o molt greus.

No tramitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici pot comportar sancions econòmiques per al propietaris.

Quins edificis l’han de tramitar?

Els edificis amb ús d’habitatge i els habitatges unifamiliars situats a menys 1’50 m de la via pública o les finques adjacents, abans d’arribar als 45 anys d’antiguitat. En el cas d’habitatges unifamiliars s’estableixen els següents terminis segons l’antiguitat:

Antiguitat habitatge Termini màxim
Anteriors a 1900 Fins 31/12/2016
Entre 1901 i 1930 Fins 31/12/2017
Entre 1931 i 1950 Fins 31/12/2018
Entre 1951 i 1960 Fins 31/12/2019
Entre 1961 i 1975 Fins 31/12/2020
A partir de 1975 Quan compleixi 45 anys

Serveis que ofereix ARCtècnic

  • Inspecció de l’edifici i elaboració de l’infome de la inspecció tècnica.
  • Elaboració del Programa de Rehabilitació. Serà necessari tramitar en cas de l’existència de deficiències.
  • Informes periòdics de verificació. Seran necessaris en cas de deficiències importants, greus o molt greus, per tal de comprovar l’evolució de les deficiències o les obres de reparació.
  • Elaboració de projecte de rehabilitació en cas que sigui necessari.
  • Direcció de les obres de rehabilitació, en cas que sigui necessari.